Beslutade på årsmötet 2023-04-23

Namn, form, syfte, ändamål, säte

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Gunnes Felag – Gunnes gårds vänförening.

Föreningen har organisationsnummer 802418-2027.

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Upplands Väsby, Sverige.

§3 Föreningens syfte och mål

Föreningen vill uppmuntra till att söka och sprida kunskap om hantverk, konst och kultur från den tidsperiod som kallas vikingatid (ca år 800 – 1050 e Kr), samt att levandegöra vikingagården Gunnes gård.

Föreningen är ideell och allmännyttig, politiskt och religiöst obunden, och är öppen för alla som delar värdegrund med FN:s stadgar för mänskliga rättigheter.

Medlemskap

§4 Ansökan om medlemskap

För att erhålla medlemskap i föreningen ska ansökan ställas till styrelsen. Styrelsen skall godkänna ansökan om medlemskap för att medlemskap ska erhållas. Medlem ska verka i föreningens anda enligt dessa stadgar, vara över 15 år och betala medlemsavgiften.

Familj betalar en gemensam medlemsavgift för familj. Familj är per definition alla som bor på samma adress.

Person under 15 år kan endast bli medlem via familjemedlemskap.

§5 Medlemsavgift

Medlemsavgift beslutas på årsmöte.

Medlemsavgiften gäller hela kalenderår och ger rätt att deltaga på föreningens aktiviteter under året.

§6 Hedersmedlemskap

Beslut om hedersmedlemskap fattas av styrelse efter förslag från styrelseledamot eller medlem.

För att erhålla hedersmedlemskap ska personen på ett särskilt framträdande och betydelsefullt sätt verkat i föreningens anda.

Hedersmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar men betalar ingen medlemsavgift.

§7 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen meddelar detta till styrelsen. Medlemskap upphör då omedelbart. Medlemsavgift återbetalas inte om medlemskapet upphör under löpande år.

Medlemskap upphör också vid årsskifte om medlemsavgift inte erläggs.

§8 Uteslutning av medlem

Medlem som medvetet och uppenbart bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas ur föreningen, dock först sedan vederbörande fått tillfälle att yttra sig för styrelsen.

Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen. Beslut ska enhälligt fattas av styrelsens samtliga ordinarie medlemmar som inte är jäviga i frågan.

Även hedersmedlem kan uteslutas ur föreningen på samma grunder.

Medlemsavgift återbetalas inte om medlemskapet upphör under löpande år.

§9 Medlemsregister

Medlemsregister i form av namn och mailadress lagras enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Uppgifter i medlemsregistret får inte lämnas till annan part och endast användas för att kontakta föreningens medlemmar i föreningens ärenden.

Årsmöte och föreningens förvaltande

§10 Årsmöte och kallelse till årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas mellan 1 mars och 30 juni.

Datum för årsmötet bestäms av styrelsen och utlyses av styrelsen tidigast 6 veckor och senast 4 veckor i förväg genom kallelse via e-post till samtliga enskilda medlemmar och till kontaktpersonerna för familjemedlemskap.

Motion från medlem till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelsepropositioner samt från medlemmar inkomna motioner tillställs via e-post samtliga enskilda medlemmar och kontaktpersoner för familjemedlemskap senast 2 veckor före mötet.

§11 Extra årsmöte

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när styrelsen så beslutar.

Styrelsen ska också kalla till extra årsmöte inom 2 månader efter framställan om extra årsmöte om minst hälften av de röstberättigade medlemmarna står bakom denna.

Kallelse till extra årsmöte ska i övrigt ske som vid kallelse till årsmöte.  

§12 Rösträtt, motionsrätt, yttranderätt och förslagsrätt på årsmöte

Samtliga medlemmar som har fyllt 15 år har rösträtt och motionsrätt på årsmötet. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud eller fullmakt. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Omröstning och val ska ske öppet om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut på årsmöte ska vara giltigt krävs enkel majoritet, utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning, där 2/3 majoritet krävs.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej vid personval då lottning tillgrips.

Medlem som har varit medlem under kalenderåret som föregår året då årsmötet hålls men som inte har betalat medlemsavgiften för året då årsmötet hålls, har dock rösträtt på årsmötet till och med punkten om frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§13 Jäv

Medlem har inte rätt att rösta på årsmöte i frågor där jäv kan uppstå. Styrelsemedlem får inte fatta beslut på styrelsemöte i frågor där jäv kan uppstå.

§14 Mötesordning för årsmöte

Följande punkter ska förekomma på föredragningslistan vid årsmöte.

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av 2 justerare för mötet
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret föredras
 9. Styrelsens ekonomiska berättelse för det senaste verksamhetsåret föredras
 10. Revisors berättelse för styrelsens förvaltning föredras
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 12. Val av ordförande (mandatperiod 1 år)
 13. Val av övriga ordinarie ledamöter (mandatperiod 2 år)
 14. Val av suppleanter (mandatperiod 1 år)
 15. Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant (mandatperiod 1 år)
 16. Val av valberedning om minst 2 personer (mandatperiod 1 år)
 17. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår
 18. Behandling av
  1. Styrelsepropositioner
  1. Medlemsmotioner
 19. Mötets avslutande

§15 Mötesordning för extra årsmöte

Vid extra årsmöte ska endast punkterna 1 – 7 och 19 samt den fråga som föranleder extra årsmötet förekomma.

§16 Protokoll vid ordinarie och extra årsmöte

Vid årsmöte ska protokoll föras. Protokollet undertecknas av mötessekreterare och mötesordförande samt justeras av justerare valda på mötet.

Undertecknat och justerat protokoll ska via e-post skickas till samtliga enskilda medlemmar samt kontaktpersoner för familjemedlemskap senast 4 veckor efter mötets hållande.

§17 Styrelse

Styrelsen förvaltar föreningens verksamhet och ekonomiska medel på uppdrag av årsmötet.

Valbara till styrelsen är endast medlemmar som betalat medlemsavgiften och innan årsmötet där de väljs har fyllt 15 år.

Styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör. Dessutom kan övriga ordinarie ledamöter ingå, dock högst 4, samt suppleanter, dock högst 2.

Ordförande väljs för 1 år, övriga väljs för 2 år. Det är önskvärt att sekreterare och kassör ej byts ut samma år samt att samtliga övriga ledamöter ej byts ut samma år.

§18 Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte hålls efter årsmöte för att fördela poster inom styrelsen samt för att besluta om firmateckning enligt stadgarna.

Konstituerande styrelsemöte kan också hållas under året om så är nödvändigt.

§19 Firmatecknare

Ordförande och kassör i förening är firmatecknare. Firmatecknare får i föreningens namn skriv under ekonomiska uppgörelser och handlingar.

§20 Räkenskaper och revision

Räkenskapsåret är 1/1 – 31/12.

Räkenskaper ska föras med noggrannhet och enligt lagar och författningar tillämpliga för föreningen.

Föreningens räkenskaper och verksamhet ska kontrolleras av revisor vald av årsmötet. Revisor ska få tillfälle att ta del av föreningens utfärdade dokument samt att avge revisionsberättelse till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet.

§21 Styrelsemöten och protokoll

Styrelsen sammanträder på sätt och med intervaller som styrelsen finner lämpligt med hänsyn till föreningens verksamhet.

Vid styrelsemöten ska protokoll föras. Dessa skrivs och undertecknas av sekreterare samt justeras av ordförande, samt ska finnas tillgängliga för att läggas till handlingarna vid nästa styrelsemöte.

Om inget annat framgår av dessa stadgar gäller att för beslut på styrelsemöte krävs enkel majoritet av ordinarie ledamöters röster. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Stadgar

§22 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast göras av föreningens årsmöte. Förslag till ändring av stadgar får ges av alla röstberättigade medlemmar i form av motion samt av styrelsen i form av proposition inför årsmötet.

Beslut om stadgeändring ska fattas på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte, och fordrar minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarnas röster.

§23 Tolkning av stadgar

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening tills frågan avgjorts av årsmötet.

Upplösning av föreningen

§24 Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre månader före det årsmöte varpå det önskas behandlat.

Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie och minst 4 veckor förflyta mellan årsmötena, och bifalles av minst 2/3 av närvarande medlemmar på vartdera årsmötet. I kallelse till sådant möte ska framgå att upplösning av föreningen kommer att behandlas.

Föreningen upplöses om styrelse ej kan bildas.

Vid upplösning av föreningen ska skulder betalas. Därefter ska föreningens inventarier och ekonomiska tillgångar överlåtas till organisationer som verkar i föreningens anda eller i övrigt av det senare årsmötets beslut anses vara värdiga mottagare.

Den avgående styrelsen ska vidta de likvidationsåtgärder som upplösningen ger anledning till.