Den 16:e maj höll Felaget årsmöte. Fullständigt protokoll finns hos sekreteraren men här kommer en liten sammanfattning av stämman.

På grund av pandemin hölls det via ZOOM. Kallelse och dokument hade skickats ut i god tid och 13 röstberättigade medlemmar deltog. Verksamhetsberättelse (som alla fått per mejl) och revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. Vid frågan om styrelsens ansvarsfrihet tog Håkan Hedrén över ordförandeklubban. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

Anna-Maria Odén (Anno) valdes till ordförande för ytterligare ett år. Kai Himanen ersatte Johan Idstam som kassör. Kai valdes för två år. Helle Jensen Ülgekütt valdes in i styrelsen för två år som ledamot och Susanne Strand tog över Kais roll som ledamot i ett fyllnadsval för ett år. Angelica Ångman har varit revisor under de senaste åren och ville gärna att någon annan skulle ta över. Niklas Fröling åtog sig detta om Angelica stannade kvar ett år som revisorsuppleant.Det svåraste var att hitta var en valberedning, men till slut blev det Rebecka Silverstein och Evelina Mattsson som delade på rollen. De nya styrelsemedlemmarna kommer inom kort att presenteras på hemsidan.

Årsmötet såg inga skäl att ändra på medlemsavgiften som fortsätter att vara 100 kronor för enskild person och 150 kronor för familj. Avgift som betalas in under årets sista kvartal gäller även för nästkommande år.

Hittills har föreningen inte gjort någon budget och kalendariet har gällt som verksamhetsplan, men på initiativ av en medlem kommer styrelsen ta fram förslag på budget och verksamhetsplan till nästa årsmöte. Styrelsen kommer också fortsätta inventeringen av föreningens saker. Eftersom vi inte haft någon självklar plats att förvara föreningens grejer kan en del material finnas hemma hos medlemmar. Hör gärna av dig om du har något som tillhör föreningen!

Slutligen riktar vi ett varmt tack till avgående kassör Johan Idstam och Sara Nyström som varit valberedning.

Väl mött!
/Styrelsen för Gunnes Felag